ETIK OCH ÖVERENSSTÄMMELSE

Herbalifes etiska regelverk

Herbalifes etiska regelverk utgör det primära sättet för vår organisation att kommunicera sitt åtagande till våra anställdas och intressenters etiska och lagliga uppträdande. Regelverket ger en effektiv och omfattande översikt över företagets förväntningar på etiskt beteende och vägleder oss när vi strävar efter vårt syfte att göra världen friskare och lyckligare.

Herbalifes anställda genomgår utbildning om regelverket varje år. Regelverket uppdaterades senast den 16 december 2022.

Etik- och överensstämmelsetelefon

Vi finns här och vi lyssnar! Oavsett om du är anställd, entreprenör, distributör, kund, leverantör eller allmänhet uppmanar vi dig att lyfta eventuella bekymmer angående misskötsel, misstänkta lagbrott eller möjliga överträdelser av Herbalifes etiska regelverk samt andra relaterade företagspolicys och -rutiner.

Om du är anställd hos Herbalife, börja med att överväga att prata med din chef, din föreståndare, etik- och överensstämmelseavdelningen, juridik eller HR-representant. Om du känner dig obekväm med att ta upp frågan internt, uppmanas du starkt att utnyttja alternativen nedan. Om du ser eller hör något som inte överensstämmer med våra värderingar har vi olika metoder för att rapportera dina bekymmer dygnet runt, sju dagar i veckan, utan rädsla för repressalier, genom att ringa 0-(808)-189-1053, besöka IntegrityLine.Herbalife.com eller skicka e-post till Etik- och överensstämmelseavdelningen på EthicsandCompliance@herbalife.com. Vår hotline hanteras av en oberoende tredje part. Där det är tillåtet enligt lag kan klagomål lämnas anonymt.

Herbalife tolererar inte repressalier eller illa behandling av någon som lyfter fram bekymmer angående eventuella överträdelser av lagar, regler eller policys.If you are an Herbalife employee, first consider talking to your supervisor, manager, Ethics & Compliance, Legal or HR representative. If you feel uncomfortable raising the issue internally, you are strongly encouraged to avail yourself of the options below. If you see or hear something that isn't in line with our values, we have different methods to report your concern 24 hours a day, seven days a week, without fear of retaliation, by either dialing 0-(808)-189-1053 United Kingdom, mobile accessible 0-808-189-1053, visiting IntegrityLine.Herbalife.com, or emailing the Ethics and Compliance Office at EthicsandCompliance@herbalife.com.  Our hotline is operated by an independent third-party. Where permitted by law, complaints can be made anonymously.

Herbalife does not tolerate retaliation against, or mistreatment in any manner of, anyone who raises concerns regarding any potential violation of law, regulation, or policy.

Telephone icone

Ring

020.889.823